Ինչ անել, որն ընտրել………

 

Ի±նչ անել, ո±րն ընտրել, ախր երկուսն էլ ցանկալի են……………

Մեզանից յուրաքանչյուրն էլ իր կյանքում կանգնում է ընտրության առջև. ընտրություններ կան, որոնք խիստ ճակատագրական են, որոշիչ և այդքան հաճախ չեն հանդիպում մեզ, բայց կան նաև այնպիսի ընտրություններ, որոնք ամնեօրյա են, կենցաղային: Ցանկացած դեպքում մեզ մոտ ներքին լարվածության առաջացումը անխուսափելի է: Հոգեբանները նման ներքին լարվածությունը որոշման կայացման համար անվանել են ներանձնային կոնֆլիկտ:

ÐÇÙÝí»Éáí ÙÇ ß³ñù ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³` Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÁ ϳñ»ÉÇ ¿ µÝáñáᯐ áñå»ë ëáõñ µ³ó³ë³Ï³Ý ³åñáõÙ, áñÁ ³é³ç ¿ ·³ÉÇë ³ÝÓÇ Ý»ñùݳß˳ñÑÇ ï³ññ»ñÇ Ñ³Ï³ëáõÃÛ³Ý ¨ å³Ûù³ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí: Ü»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÁ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ»ï ѳϳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ áñáßÙ³Ý ÁݹáõÝÙ³Ý áõß³óÙ³Ý ÙÇçáóáí:

гñÏ ¿ Ýß»É, áñ Áëï üñáÛ¹Ç, Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÁ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÇÝãå»ë ·Çï³Ïóí³Í, ³ÛÝå»ë ¿É ã·Çï³Ïóí³Í: Àëï üñáÛ¹Ç` ³ÝÓÇ ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝáõÙ ³éϳ ѳϳ¹Çñ ¹ñ¹³å³ï׳éÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ѳñÙáÝdzÛÇ Ù»ç, ¨ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÝ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ÙdzÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³ñï³ùÇÝ í»ñµ³É, ëÇÙíáÉÇÏ Ï³Ù ¿ÙáóÇáÝ³É §Ñ᷻ϳݦ մղումները Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý ÇÝã-áñ ÙÇ ¹ñ¹³å³ï׳éÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ñ»ï ¨ ã»Ý ѳÙÁÝÏÝáõÙ ÙÇ áõñÇßÇ Ñ»ï, ûñÇݳÏ` áõë³ÝáÕÁ ϳ٠³ß³Ï»ñïÁ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ ¹áõñë ·³É Éë³ñ³ÝÇó, áñáíÑ»ï¨ ¹³ëÁ ß³ï Ó³ÝÓñ³ÉÇ ¿ Ýñ³ ѳٳñ: í»ñµ³É ٳϳñ¹³Ïáõ٠ݳ ó³ÝϳÝáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É ¨ ³ë»É ×ÇßïÁ ¹³ëÇ áñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ, ë³Ï³ÛÝ Ý³ í³Ë»ÝáõÙ ¿ íÇñ³íáñ»É ¹³ë³í³Ý¹áÕÇÝ, µ³óÇ ³Û¹ ݳ Ùï³ÍáõÙ ¿, áñ Éë³ñ³ÝÇó ¹áõñë ·³ÉÁ ϳñáÕ ¿ ÁݹáõÝí»É, áñå»ë ³Ýѳñ·³ÉÇó í»ñ³µ»ñÙáõÝù(ëÇÙíáÉÇÏ Ù³Ï³ñ¹³Ï), ÇëÏ ¿ÙáóÇáÝ³É Ù³Ï³ñ¹³Ïáõ٠ݳ ½·áõÙ ¿ í³Ë, ù³ÝÇ áñ ³éç¨áõÙ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý:

 

ø³ÝÇ áñ Ý»ñ³ÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇó Ëáõë³÷»ÉÁ ѳٳñÛ³ Ñݳñ³íáñ ã¿, ³å³ å»ïù ¿ ÷áñÓ»É ëï»ÕÍ»É ³ÛÝåÇëÇë å³Û³Ù³ÝÝ»ñ, áñáÝù ÏϳÝ˳ñ·»ÉÝ ¹ñ³Ýó Ý»·³ïÇí ѻ勉ÝùÝ»ñÁ, »Ã» ¹ñ³Ýù ³ñ¹»Ý Ç Ñ³Ûï »Ý »Ï»É: ²Ûëûñ ÏáÝýÉÇÏï³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ Ùß³Ï»É ¿ Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ó¨»ñÇ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·: êñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ѳñÏ ¿ ѳßíÇ ³éÝ»É ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ÏáÝýÉÇÏïÁ ϳÝ˳ñ·»É»ÉÝ ³í»ÉÇ Ñ»ßï ¿, ù³Ý Ñ»ïá ÉáõÍ»ÉÁ:

1.Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý áõÕÕÇÝ»ñÁ

            ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÁ ϳÝ˳ñ·»É»Éáõ ѳÙÁݹѳÝáõñ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¨ Ó¨»ñ: ²Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ÷áËí»É Ù»Í ËÙµ»ñÇ, ¹³ë»ñÇ, ÙdzíáñáõÙÝ»ñÇ  ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí: ¸ñ³ ѳٳñ ¿É Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝÉýÇÏïÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉáõÙÁ  ³í»ÉÇ ß³ï ϳåí³Í ¿  ³ÛÝåÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ Ó¨»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù ϳËí³Í »Ý Ñ»Ýó ³ÝÓÇó: ²é³ÝÓݳóÝ»Ýù ¹ñ³ÝóÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ`

´²ò²Ð²ÚîÆð  ÆÜø¸  øº¼- êáÏñ³ïÇ Ï³ñÍÇùáí ³Ûë ëϽµáõÝùÁ ·ñ³íáõÙ ¿ ³Ù»Ý³·É˳íáñ ï»ÕÁ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç: ºí Çñáù, Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ Çñ³íÇ׳ÏáõÙ ãѳÛïÝí»Éáõ ѳٳñ, ѳñϳíáñ ¿ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ·Çï³Ïó»É §à±í »Ù »ë¦, §ÆÝãáõ± »Ù ³Ûë ³ß˳ñÑ »Ï»É¦, §à±ñÝ ¿ Ç٠ϳÛÝùÇ ÇÙ³ëïÁ¦: ²ÛëÇÝùÝ, ѳñϳíáñ ¿ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÝ ëï»ÕÍ»É ×Çßï §»ë-Ï»ñå³ñ¦, ù³ÝÇ áñ ÙdzÛÝ ³Û¹ ¹»åùáõÙ ³ÝÓÁ ϳñáÕ ¿ Ñëï³Ï ·Çï³Ïó»É Çñ ѳٳñ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, ϳñáճݳ ÏÛ³ÝùÝ ÇÙ³ëï³íáñáÕ ³é³çݳÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ»É »ñÏñáñ¹³ÛÇÝÇó:

            ê³Ï³ÛÝ ÇÝùݳµ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ»ßï ·áñÍ ã¿, ù³ÝÇ áñ ³ÝÓÁ Ùßï³å»ë ·ïÝíáõÙ ¿ ϳ۳ó³Ù³Ý åñáó»ëáõÙ: Î³Ý ÇÝùݳµ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ݳ˳ï»ëí³Í ÙÇ ù³ÝÇ É³í ÙÇçáóÝ»ñ áõ Ó¨»ñ`

1.     Ñ³ñϳíáñ ¿ å³ï³ëË³Ý»É ÙÇ ß³ñù ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ñó»ñÇ, ÇÝãåÇëÇù »Ý` ѳ׳±Ë »Ù »ë ÁÝÏÝáõÙ ¹»åñ»ëdzÛÇ Ù»ç, ³ñ¹Ûá±ù »ë áõݻ٠ÏÛ³ÝùÇ Ï³ÛáõÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñ, ³ñ¹Ûá±ù »ë áõÝ³Ï »Ù ãÙï³Íí³Í ùݳݳ¹³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»É, µÝ³½¹³ÛÇÝ í³ñùÁ ÇÝÓ µÝáñá±ß ¿, û± áã  ¨ ³ÛÉÝ:

2.     Ð³ñϳíáñ ¿ µ³ó³Ñ³Ûï»É ë»÷³Ï³Ý ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÝÓÇ áõÅ»Õ ÏáÕÙ»ñÁ, ³ÛëÇÝùÝ Ï³ï³ñ»Éáí ë»÷³Ï³Ý ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝ»ñÇ ¨ áõÅ»Õ ÏáÕÙ»ñÇ ÏɳëÇýÇϳódz, ³ÝÓÁ å»ïù ¿ áñáßÇ, û áñ  áñ³ÏÝ»ñÁ åÇïÇ ³í»ÉÇ ½³ñ·³óÝÇ Çñ Ù»ç, ¨ ݳ¨ ÷áñÓÇ µ³ó³Ñ³Ûï»É Çñ Ù»ç óùÝí³Í ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

3.     Ð³ñϳíáñ ¿ ·Çï³Ïó»É ¨ ÁݹáõÝ»É ë»÷³Ï³Ý ë˳ÉÝ»ñÝ áõ ûñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ½µ³Õí»É ¹ñ³Ýó áõÕÕٳٵ, ¹ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ѳßíÇ ³éÝ»É,  áñ ³é³í»É ϳñ¨áñ  ¿ ³ÛÝ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÕÕáõÙÁ, áñáÝù Ù³ïݳÝßáõÙ »Ý Ù»½ ³ÛÉ ³ÝÓÇÝù:

²¸ºÎì²î ¶Ü²Ð²îÆð ÆÜø¸ øº¼

Ü»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÇÏïÇ ³Ûë ϳÝ˳ñ·»ÉÙ³Ý Ó¨Á ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ϳåí³Í ݳËáñ¹Ç Ñ»ï: ø³ÝÇ áñ ³é³Ýó ³¹»Ïí³ï ÇÝùݳ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ µ³ó³Ñ³Ûï»É ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÁ: àã ÙdzÛÝ ã³÷³½³Ýó µ³ñÓñ, ³Ûɨ ݳ¨ ó³Íñ ÇÝùݳ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ËáãÁݹáïáõÙ ¿ ßñç³å³ïáÕÝ»ñÇ Ñ»ï µ³ñǹñ³óÇ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ ¨ ¹ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ýå³ëïáõÙ ¿ Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ´³Ûó ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ ݳ ¿, áñ áã ³¹»Ïí³ï ÇÝùݳ·³Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ, ë»÷³Ï³Ý §»ë¦-Ç áã ×Çßï Ï»ñå³ñÁ ËáãÁݹáïáõÙ ¿ ³ÝÓÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõ ÇÝùݳÇñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇÝ: سñ¹áõÝ ÃíáõÙ ¿, áñ Çñ»Ý ã»Ý ѳëϳÝáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ ÇÝùÁ ãÇ Ñ³ëϳÝáõÙ ÇÝùÝ Çñ»Ý. ¹ñ³ ѳٳñ ¿É, ݳ áí É³í ·ÇïÇ Çñ»Ý, ³í»ÉÇ ßáõï ¿ ·ïÝáõÙ Çñ ï»ÕÁ ÏÛ³ÝùáõÙ: ê»÷³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÇÝùݳ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇó ϳåí³Í ¿ ݳ¨ ³ÝÓÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ Çñ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ûñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ýñ³ ÇÝùݳùÝݳ¹³ïÙ³Ý áõݳÏáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³ ѳٳñ ¿É ³ÛÝ ³ÝÙÇç³å»ë ³½¹áõÙ ¿ ³ÝÓÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¿ýý»ÏïÇíáõÃÛ³Ý íñ³: ²ÝÓÇ ÇÝù³Ý·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ϳåí³Í ¿ Ýñ³  Ó·ïáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï, Çñ ³éç¨ ¹ñ³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³ÝóÙ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ»ï: ²ÝÓÇ Ó·ïáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³ó³Ý Çñ³Ï³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³ÝѳٳӳÛÝáõÃÛáõÝÁ, »ñµ ³é³çÇÝÁ ÉÇÝáõÙ ¿ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ, ϳñáÕ ¿ ³é³ç³óÝ»É Ñáõ½³Ï³Ý å³ÛÃÛáõÝ, í³Ë, µ³ñÓñ³óÝ»É ³ÝÓÇ ï³·Ý³å³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ¨ ³ÛÉÝ: ÆÝùݳ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Çñ ûµÛ»ÏïÇí ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿ ·ïÝáõÙ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ù³ñ¹Á  ÷áñÓáõÙ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É ³ÛÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: úñÇݳÏ, µ³ñÓñ ÇÝùݳ·³Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ¹»åùáõ٠ݳ Ó·ïáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù  Çç»óÝ»É, ÇëÏ ó³ÍñÇ ¹»åùáõÙ` µ³ñÓñ³óÝ»É:

Ò¨²ìàðºø ÎÚ²ÜøÜ Æزêî²ìàðÔ ²ðĺøܺð

êñ³Ýù ³ÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ »Ý, áñáÝó ³Ùñ³åݹٳٵ ³ÝÓÁ ½µ³ÕíáõÙ ¿ Çñ áÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝóóùáõÙ: سëÉáõÝ ¹ñ³Ýù ³Ýí³Ý»É ¿ §·áÛáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ¦, áñáÝù ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÝ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏÛ³ÝùáõÙ: üñ³ÝÏÉÁ óáõÛó ïí»ó, áñ ³Ûë ³ñÅ»ùÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ÝÓÇ Ùáï Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë §¿Ï½ÇÝëï»ÝóÇ³É í³ÏáõÙ¦ ¨ Ýñ³ í³ñùÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ¹»ídzÝï: ²Ûë ³Ù»ÝÁ µ»ñáõÙ ¿ Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ, ݨñá½Ý»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ëáõÇóǹ³É í³ñùÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ:

ú¶î²¶àð̺ø Òºð ÎÚ²ÜøÆ öàðÒÀ

Ü»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ Ï³Ý˳ñ·»É³Ù³Ý ѳçáñ¹ ÙÇçáóÁ ¹³ ϳÛáõÝ Ý»ñùݳß˳ñÑÇ ¨ µÝ³íáñáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÝ ¿, áñÇ Ñ³Ù³ñ ѳñϳíáñ ¿ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ë»÷³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ÷áñÓÇÝ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ýÇùë»É ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝãÁ Ù»½ ѳçáÕí»É ¿, ¨ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝãÇ å³ï׳éáí Ù»Ýù  Ó³ËáÕí»É »Ýù ¨ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ó¨áí í»ñÉáõÍ»É: гñÏ ¿ ÑÇß»É, áñ ë˳ÉÇ ÏñÏÝáõÙÁ Ù³ñ¹ ³í»ÉÇ ¹Åí³ñ ¿ ³åñáõÙ: ¸ñ³ ѳٳñ ¿É ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëáíáñ»É áã û ë»÷³Ï³Ý, ³ÛÉ áõñÇßÝ»ñÇ  ë˳ÉÝ»ñÇ íñ³: гϳé³Ï ¹»åùáõÙ ¹Åí³ñ ÏÉÇÝÇ Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÇ Ñ³ÕóѳñáõÙÁ:

ºÔºø Ȳì²îºê ¨ ÎàÔØÜàðàÞìºø ¸ºäÆ Ð²æàÔàôÂÚàôÜÀ

ºÃ» Ó»½ ³ÝÁݹѳï áõÕ»ÏóÇ ³ÝѳçáÕáõÃÛ³Ý í³ËÁ, ³å³ ϳñÇù ãϳ Ýáñ ·áñÍ ëÏë»É, ù³ÝÇ áñ ÝáõÛÝÇëÏ µáõÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ãëÏë³Í ¹áõù ѳÏí³Í »ù ³ÝѳçáÕáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÇ: Ü»ñ³ÝÓ³ÝÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï, áíù»ñ ÏáÕÙÝáñáßí³Í »Ý ¹»åÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ³ÝѳçáÕáõÃÛáõÝÁ, ϳ۳ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ Ýñ³Ýù áõÝ»Ý µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñÓñ ϳ٠ã³÷³½³Ýó ó³Íñ   å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï: ¸ñ³ ѳٳñ ¿É ³ÛÝ ³ÝÓ³Ýó Ùáï, áíù»ñ áõÝ»Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙ ¹»åÇ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ, ³éϳ ¿ ë»÷³Ï³Ý ß³Ýë»ñÇ é»³É ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ëáõë³÷»É Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇó:

ºÔºø êμ´àôÜø²ÚÆÜ

ºñµ»ÙÝ Ù³ñ¹ÇÏ Ã»Ã¨ ëñïáí Ññ³Å³ñíáõÙ »Ý ³ÛÝ ³Ù»ÝÇó, ÇÝãÁ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ¿, ùÇã Ý߳ݳϳÉÇ, ³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ Ýå³ï³ÏÇ Ï³Ù ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ Çñ³Ï³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó »Ã» ¹³ ¹³éÝáõÙ ¿ ëáíáñáõÃÛáõÝ, ¨ Ù³ñ¹Á ÙÇßï ³Û¹å»ë ¿ í³ñíáõÙ Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ѳٳñ, ³å³ Ç Ñ³Ûï ¿ ·³ÉÇë ³ÝëϽµáõÝù³ÛÝáõÃÛáõÝ, ³ÝÓÇ Ý»ñùݳß˳ñÑÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ïáñáõëï: ¸³ ϳñáÕ ¿ ï³Ý»É ³ÝÓÇ »ñϳïÙ³ÝÁ, Ýñ³ §»ë¦-Ç, ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ǹ»ÝïÇÏáõÃÛ³Ý ÏáñëïÇ:

ºÔºø ÆÜøܲìêî²Ð

²ÝÓÁ, áñÁ íëï³Ñ ã¿ Çñ áõÅ»ñáõÙ ÙÇßï Çñ»Ý ³ÝѳݷÇëï ¿ ½·áõÙ, ¨ í»ñçÇí»ñçá ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝÁ ÍÝáõÙ ¿  ϳëϳÍÝ»ñ, áñÝ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ïÇåÇ í³Ë»ñáí: гñÏ ¿ ÑÇß»É, áñ Çñ áõÅ»ñÇ íñ³ íëï³Ñ Ù³ñ¹Á`

·         ãÇ ÷áñÓáõÙ ÇÝùݳѳëï³ïí»É áõñÇßÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: ܳ ÷áñÓáõÙ ¿ ¹³éÝ³É ³í»ÉÇ É³íÁ Ñ»Ýó Çñ ѳٳñ, áã û áõñÇßÝ»ñÇÝ óáõÛó ï³Éáõ ѳٳñ, ÇÝãå»ë ¹³ ³ÝáõÙ ¿ ݨñáïÇÏÁ:

·         ãÇ ïñíáõÙ ëï»ñÇáïÇå í³ñù³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ãÇ Ïáõï³ÏáõÙ Çñ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ

·         ·ÇïÇ Çñ µáÉáñ ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ áõÅ»ñÇ Ù³ëÇÝ

·         íëï³ÑáõÙ ¿ ÇÝùÝ Çñ»Ý ¨ ³é³Ýó Çñ ë»÷³Ï³Ý §»ë¦-Á ù³Ý¹»Éáõ ÉëáõÙ ¿ ݳ¨ áõñÇßÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÝ áõ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ

·         »ñµ»ù ãÇ ³åñáõÙ áõñÇßÝ»ñÇ ÏÛ³Ýùáí, ϳñÍÇùÝ»ñáí ¨ Ùïù»ñáí. ³ÛëÇÝùÝ Ý³ ϳÛÝùáõÙ ÏáÕÙÝáñáßíáõÙ ¿ §»ë ³ÛÝåÇëÇÝ »Ù, ÇÝãåÇëÇÝ, áñ ϳ٦, ³ÛÉ áã û §»ë ³ÛÝåÇëÇÝ »Ù ÇÝãåÇëÇÝ, áñ ¹áõù áõ½áõÙ »ù ÇÝÓ ï»ëݻɦ ѳٳϳñ·áí:

ÆÝùݳíëï³ÑáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ, áñ ³ÝÓÁ åÇïÇ áãÇÝã ãϳëϳÍÇ ¨ Çñ ÏÛ³ÝùÇ ÷áñÓÁ »ñµ¨¿ ãùÝݳ¹³ïÇ: ¸³ áõÕÕ³ÏÇ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ í»ñÉáõÍ»Éáí ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñÁ, »Ã» ¹áõù ï»ëÝáõÙ »ù, áñ ϳñáÕ »ù ϳï³ñ»É ³Û¹ ³ß˳ï³ÝùÁ, ³å³ ѳñϳíáñ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë ·áñÍÇ ³ÝóÝ»É:

ä²Ðä²Üºø ¾ÂÆÎ²Î²Ü ÜàðغðÜ àô ÞöØ²Ü Î²ÜàÜܺðÀ

ê³ ÃáõÛÉ Ïï³ Ó»½ Ëáõë³÷»É ÇÝãå»ë ÙÇç³ÝÓݳÛÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇó: гñϳíáñ ¿ ϳÛÝùáõÙ Ó·ï»É µ³ñáÛ³Ï³Ý ÇÝùݳ¹³ëïdzñ³ÏÙ³ÝÁ áõ ÇÝùݳѳëï³ïÙ³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ µ³ñáÛ³Ï³Ý Ñ³ëáõÝ ³ÝÓÁ, áñÝ Çñ í³ñùáí ѳëï³ïáõÙ ¿ µ³ñÓñ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ, »ñµ»ù ãÇ Ñ³ÛïíÇ ³ÛÝåÇëÇ Çñ³íÇ׳ÏáõÙ, áñïáÕ Ý³ å»ïù ¿ ï³é³åÇ, áõݻݳ Ù»ÕùÇ ½·³óáõÙ:

¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÙÇ ß³ñù ϳÝáÝÝ»ñ, áñáÝù û·ÝáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ï³ñµ»ñ Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñáõÙ ½·³É ÇÝùݳíëï³ÑáõÃÛáõÝ ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñáõÙ ¨ Ëáõë³÷»É ÙÇ ß³ñù Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝÉýÇÏïÝ»ñÇó: ¸ñ³Ýù Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý`

·         Ù³ñ¹Ï³Ýó í»ñ³µ»ñí»ù ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë Ïáõ½»ù, áñ Ó»½ í»ñ³µ»ñí»Ý

·         »ñµ»ù ÙÇ å³Ñ³Ýç»ù áõñÇßÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ó»ñ Ýϳïٳٵ Ûáõ³Ñ³ïáõÏ Ùáï»óáõÙ, Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ í»ñ³µ»ñÙáõÝù

·         ÷áñÓ»ù ѳëÝ»É Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ å³ï³ë˳ݳïáõÃÛ³Ý Ñëï³Ï µ³Å³ÝÙ³ÝÁ

·         »Ã» Ó»ñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ ϳå³Í ¿ ÏáÉÉ»·³Ý»ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñï³ñÙ³Ý Ñ»ï, ³å³ ¹³ µ³í³Ï³ÝÇÝ ¹Åí³ñ Çñ³íÇ×³Ï ¿, ù³ÝÇ áñ, »Ã» ³Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³Ýç³ïáõÙÁ ãÇ Ï³ï³ñáõ٠ϳé³í³ñÇãÁ, ¹áõù ëïÇåí³Í »ù ¹³ ϳï³ñ»É ÇÝùÝ»ñ¹

·         Ó»ñ ½ñáõó³ÏÇóÝ»ñÇÝ ¹ÇÙ»ù ³ÝáõÝáí ¨ ³ß˳ï»ù ¹³ ³Ý»É µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ³×³Ë

·         ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë Ååï³ó»ù, »Õ»ù ÁÝÏ»ñ³ë»ñ ¨ û·ï³·áñÍ»ù Ó»ñ µ³ñÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÝ ³å³óáõóáÕ ÙÇ ß³ñù ß÷Ù³Ý ï»ËÝÇϳݻñ, Ëáõë³÷»ù »Ýó¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áõ µ³Ùµ³ë³ÝùÝ»ñÇó

·         ³ÛÝåÇëÇ ËáëïáõÙÝ»ñ ÙÇ ïí»ù, áñáÝù ¹áõù ã»ù ϳñáÕ Ï³ï³ñ»É: ØÇ ã³÷³½³Ýóñ»ù Ó»ñ ϳñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ »Ã» ¹ñ³Ýù ã³ñ¹³ñ³óÝ»ù, ¹áõù Ó»½ ³ÝѳñÙ³ñ »ù ½·³Éáõ, ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» ¹ñ³ ѳٳñ Ï³Ý ûµÛ»ÏïÇí å³ï׳éÝ»ñ

·         ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ë³éÝ»É ·áñÍÇ Ñ»ï

·         Ëáë»ÉÇë ݳۻù áõÕÇÕ Ëáë³ÏóÇ ³ãù»ñÇ Ù»ç

·         ¹ÇÙ³óÇÝǹ ÙÇßï ѳٳñÇ ÙÇ ³ÝÓ, áñÇÝ å»ïù ¿ ѳñ·»ë µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí, ³ÛÉ áã û Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ѳٳñ:

 

²ÛëåÇëáí, ëñ³Ýù »Ý Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ Ó¨»ñÁ: ¸ñ³Ýó ѻ層ÉÁ ÃáõÛÉ Ïï³ Ëáõë³÷»É ÙÇ ß³ñù Ý»ñùÇÝ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ëÃñ»ëÝ»ñÇó: ´³Ûó »ñµ Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÁ ³ñ¹»Ý Ç Ñ³Ûï ¿ »Ï»É, ³ÝÑñ³Å»ß ¿ ÏÇñ³é»É ³ñ¹»Ý ¹ñ³ ÉáõÍÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ:

      ÈáõÍ»É Ý»ñ³ÝÓݳÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÁ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ Ñ³Ý»É ³ÝÓÇ Ý»ñùÇÝ É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ѳÕóѳñ»É Ý»ñùÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï³ññ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳëÝ»É Ý»ñùÇÝ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý, ϳÛáõÝáõÃÛ³Ý ¨ ѳñÙáÝdzÛÇ:

 www.hogeban.info

 

 

 

Make a free website with Yola